پروژه نيروگاه گازي 640 مگاواتي سنندج (بخش سوخت رساني - EPC)

محل پروژه: سنندج
کارفرما:  مپنا
نوع پروژه: EPC
شرح پروژه:
طراحي، خريد و نصب سيستم هاي مكانيكي اصلي نيروگاه شامل:
  • سيستم سوخت رساني گازوئيل شامل پمپ خانه ها، تجهيزات برق، كنترل و ابزار دقيق
  • مخزن 000/ 20متر مكعبي
  • سيستم سوخت رساني گاز و ايستگاه تقليل فشار
  • سيستم بخار و بويلرها
  • حفاظت كاتدي
  • پایپینگ و ...

منوی Off Canvas